Start Foundation
Speerpunten
 
Voor een zo hoog mogelijke impact hebben we een aantal speerpunten gekozen voor de komende jaren. Als maatschappelijk ontwikkelaar zetten we in op projecten binnen onze programma’s voor de lange termijn: Open Hiring en Parallelle Arbeidsmarkt. Daarnaast ligt onze focus bij groepen die op de arbeidsmarkt het meest in de knel zitten en relatief weinig aandacht krijgen: laagopgeleide ouderen en ex-gedetineerden. Lees hier hoe we deze speerpunten in 2018 aanpakten.
Programma Parallelle Arbeidsmarkt
Arbeid is topsport geworden. Kwetsbare werkzoekenden kunnen hier niet in mee. Zowel voor mensen met als mensen zonder een uitkering die graag aan het werk gaan, biedt het bedrijfsleven onvoldoende geschikte banen. Tegelijkertijd blijft er veel werk in de samenleving liggen waar nu geen geld voor is. Het concept van de parallelle arbeidsmarkt beoogt dit radicaal te veranderen. Om de urgentie van het probleem en het concept van de parallelle arbeidsmarkt toe te lichten, zetten op 5 april 2018 prof. dr. Ton Wilthagen (hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Tilburg University) en Jos Verhoeven (algemeen directeur Start Foundation) hun gedachten hierover uiteen in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Waar Ton Wilthagen het wetenschappelijke deel van de parallelle arbeidsmarkt voor zijn rekening neemt, legt Start Foundation zich vooral toe op de praktijk via het ontwikkelen van pilots. In 2018 is het fundament gelegd door met publieke en private partijen het idee van de parallelle arbeidsmarkt verder onder de loep te nemen. Hierdoor kregen we een beeld waar vruchtbare experimenten in 2019 kunnen starten.

In de regio Brabant Noord Oost is onder de naam Talentvol een pilot gestart met een brede groep bedrijven en organisaties, waaronder Start Foundation. Doel is dat in 2025 niemand tegen zijn wil aan de kant staat. Dit vergt een betere afstemming van vraag en aanbod in de regio en experimenten met de nieuwe aanpak. Start Foundation vult die rol vanuit de aanbodkant in. In 2018 lag de aandacht bij het in kaart brengen van de werkzoekenden.

Binnen de huidige portefeuille is ook gekeken naar initiatieven die deel kunnen (gaan) uitmaken van een parallelle arbeidsmarkt. Zoals de Verspillingsfabriek van Hutten Groep uit Veghel. Hier worden reststromen groenten verwerkt voor ‘opgewaardeerde’ voedingsmiddelen en banen geboden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo wordt onderzocht of de fabriek in samenwerking met o.a. de Voedselbanken NL maaltijden voor de voedselbanken kan gaan produceren, waardoor er ook meer mensen aan het werk komen.
 
Een ander initiatief is Stichting Sheltersuits. Samen met vluchtelingen worden wind- en waterbestendige jassen gemaakt die zijn ‘om te toveren’ in een slaapzak. Deze sheltersuits zijn voor dak- en thuislozen en vluchtelingen op Lesbos. Inmiddels werken er bij de stichting veertig mensen, van wie vijftien in loondienst. In 2019 wordt onderzocht wat bij Sheltersuits de verdere mogelijkheden zijn.
Programma Open Hiring
In 2017 sloten we exclusief voor Europa een partnership met Greyston Bakery, de sociale bakkerij in New York. Greyston biedt al 35 jaar via Open Hiring iedereen die wil, een kans op werk, ongeacht opleiding, werkgeschiedenis of sociale barrières uit het verleden. De samenwerking met Greyston is erop gericht om ook in Nederland deze vooruitstrevende methode toe te passen. In 2018 is er een programmamanager aangenomen en een programmateam samengesteld. Het in 2018 opgestelde programmaplan omvat vier doelen: het ontwikkelen van best practices, het meten van de impact bij werkgevers en werknemers, het mobiliseren van werkzoekenden en het agenderen van het thema uitsluiting. Een consortium van hogescholen, aangevoerd door Hogeschool Windesheim, onderzocht of Open Hiring ook in Nederland een bruikbare aanpak is. In mei 2018 kwam dit onderzoeksrapport uit.

Via het programma willen we de haalbaarheid in de praktijk uitproberen bij tien pilotbedrijven. In 2018 werden met diverse bedrijven en organisaties gesprekken gevoerd. MamaLoes kwam als eerste bedrijf over de brug. Zij hadden in maart 2019 de primeur van Open Hiring. Voor het programma is een speciale website – www.openhiring.nl – gelanceerd waar alle ontwikkelingen gevolgd kunnen worden. In november 2018 verscheen de eerste Open Hiring-nieuwsbrief.
Speerpuntdoelgroep laagopgeleide ouderen
De arbeidsmarkt staat op springen, maar laagopgeleide ouderen profiteren hier niet of nauwelijks van. 55-plussers zijn daardoor vaker langdurig werkloos. Betaald werk vinden ze slechts moeizaam. Dat willen we veranderen. In 2018 maakten we een uitgebreide analyse van de werkloosheid onder (laagopgeleide) ouderen. De problemen waar deze mensen tegenaan lopen, manifesteren zich op vele fronten. We onderzoeken welke rol we daarin kunnen spelen en welke resultaten dit oplevert. Dit zal in 2019 tot uiting komen.
 
Ondertussen ondersteunen we initiatieven van anderen die kansen bieden aan werkloze ouderen. Talent4Service is zo’n initiatief. Via omscholing helpen zij werkloze ouderen in een technisch beroep een baan te vinden. Veel werkzoekende 50-plussers hebben volop praktische ervaring, maar niet de juiste papieren. De combinatie van een vaktraining bij de opdrachtgever en duurzame begeleiding door een teammentor van Talent4Service moet de deur openen naar een vaste baan. Start Foundation stimuleert de organisatie met een financiële prikkel om zich ook te richten op niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers). In 2018 hebben zij al 65 50-plussers opgeleid.
 
Een ander initiatief is de Ambachtsacademie. 50-plussers met een uitkering volgen een van de 24 vakopleidingen bij diverse ambachtelijke bedrijven volgens het meester-gezelsysteem. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt de ontwikkeling en uitrol van de digitale leerlijnen. Start Foundation neemt de kosten voor de leermeester voor haar rekening. Van de 67 mensen die in 2018 startten, zijn er nog 59 in opleiding. Dat is minder dan de 200 mensen die men in 2018 tot doel had. Met name het matchen van de werkzoekende met de leermeester kost meer tijd dan was ingeschat.
 
In Amsterdam-Noord ondersteunden we Tantetosti, een start-up sociale horecaonderneming met twee doelen: creëren van speciale ontmoetingen tussen jong en oud in de wijk en leer-werktrajecten bieden aan oudere, veelal laagopgeleide, werkzoekenden. Tantetosti richt zich op zeer kwetsbare ouderen, voor wie een leer-werktraject een goede opstap kan zijn naar betaald werk. Er werken inmiddels twintig ouderen.
 
Tot slot Taxi Korthout, waarmee Start Foundation al een langere relatie heeft. Bij het taxibedrijf uit Tilburg, dat contract- en taxivervoer in de regio Brabant verzorgt, is 70 procent van de chauffeurs ouder dan 45 jaar en zijn vrijwel alle werknemers laagopgeleid. Het aantal werknemers groeide in 2018 fors door diverse overnames. Start Foundation heeft afspraken gemaakt over extra begeleiding van chauffeurs bij het behalen van hun taxi-pas. Van een ander taxibedrijf, Taxi Electric, namen we in 2018 afscheid. Sinds 2012 zijn we bij deze sociale onderneming betrokken geweest. Hoewel het bedrijf oudere chauffeurs in dienst heeft, richt het zich daarbij minder op laagopgeleide ouderen. Op 1 juni 2018 werd de openstaande lening van circa 24.000 euro kwijtgescholden vanwege eerder behaalde sociale resultaten.

Bekijk hier de impactvideo over Taxi Korthout 
Speerpuntdoelgroep ex-gedetineerden
Ondanks de toegenomen aandacht voor re-integratie van ex-gedetineerden – zowel binnen als buiten de muren van de penitentiaire inrichtingen (PI’s) – recidiveert bijna de helft binnen twee jaar. Alleen werk vinden is niet afdoende. Ook problemen op het gebied van zorg, schulden, sociaal netwerk en huisvesting moeten worden aangepakt. Op veel van deze terreinen is vaak hulp voorhanden. Maar niet bij het vinden van een woning. Als dat te lang duurt, dreigt een terugval. Daarom zijn wij voor bovenstaand probleem op zoek gegaan naar een innovatieve oplossing. We willen locaties opzetten waar ex-gedetineerden meteen als ze vrijkomen, tijdelijk kunnen wonen en werken en gerichte ondersteuning op de overige leefgebieden kunnen krijgen. Een geïntegreerde aanpak, waarmee gemotiveerde ex-gedetineerden écht de kans krijgen te re-integreren. In 2018 hebben we met vele organisaties en gemeenten overlegd om de haalbaarheid van het idee te toetsen, de beschikbaarheid van vastgoed onderzocht en een aantal werkgevers gevonden die hun productiewerk in de woon-werkvoorziening willen opzetten. In 2019 moet duidelijk worden of het idee van de grond komt.
 
De in 2016 gestarte Social Impact Bond Werk na detentie zou 1 mei 2018 aflopen, maar is verlengd tot augustus 2019. Van de 150 deelnemers zijn er 118 gestart. Het bleek in de praktijk lastiger de juiste doelgroep – gedetineerden met een detentieduur tussen de drie en twaalf maanden en een tekort aan opleidings- en werkvaardigheden – in het traject te krijgen. Gedurende de looptijd werden de selectiecriteria bijgesteld, waardoor ook gedetineerden met verslavingsproblemen zijn toegelaten en de wervingsperiode is verlengd. Deze innovatieve SIB zal de verwachtingen niet waar gaan maken en een financieel verlies opleveren. Door Impact R&D werd een procesevaluatie gemaakt die veel inzicht en leerervaringen biedt aan alle betrokkenen.
 
Start Foundation kocht tien powercertificaten van Everyday Heroes. Zo’n certificaat moet drempels slechten tussen werkgever en werkzoekende. Denk aan het financieren van een rijbewijs of de aanschaf van een fiets om naar de werkplek te komen. De tien certificaten worden voor ex-gedetineerden ingezet met als oogmerk te ontdekken welke specifieke drempels zij tegenkomen en of het wegnemen van de drempel werk oplevert. In 2018 zijn acht powercertificaten ingezet. Die hebben geleid tot werk als matroos, asbestsaneerder, steigerbouwer en rijschoolhouder. Van deze acht ex-gedetineerden zijn er zes nog steeds aan het werk. Het project werd kleinschalig gepromoot via Stichting de Nieuwe Kans in Rotterdam. In 2019 onderzoeken we hoe we het initiatief kunnen verbreden.
 
Tot slot de initiatieven in de horeca waar we al langer bij betrokken zijn: Rebelz en Heilige Boontjes. Rebelz aan de Rotte is een restaurant waar (ex-)gedetineerde vrouwen een BBL-opleiding volgen en daarna begeleid worden in het vinden van betaald werk. De vrouwen starten als ze nog in de gevangenis zitten. In Nieuwersluis is een tweede vestiging geopend en in Den Haag op de Brinkhorst een derde vestiging. Hierdoor kunnen meer vrouwen met een detentieverleden worden opgeleid. Tot nu toe zijn er veertien vrouwen gestart. Vier van hen hebben de opleiding succesvol afgerond en vonden betaald werk. Drie vrouwen zijn niet geslaagd voor de opleiding, maar werken inmiddels buiten de horeca. Twee vrouwen vielen uit en vijf vrouwen zijn nog met de opleiding bezig.

Bij Heilige Boontjes in Rotterdam worden jongeren met een strafblad in vijftig weken via een leer-werktraject opgeleid tot koffiebrander, barista (erkende koffiebaropleiding) en distributeur. In 2018 voerden we een impactmeting uit om zicht te krijgen op de sociale prestaties. Hieruit blijkt dat er veel uitval is. Van degenen die de opleiding wel afmaken, stroomt slechts een klein deel door naar werk. Het gaat om een weerbarstige doelgroep: een uniforme aanpak werkt niet, de begeleiding is maatwerk, en de uitkomst wisselend. De deelnemers zelf geven aan dat het traject bij Heilige Boontjes bijdraagt aan hun motivatie en zelfvertrouwen. Dankzij Heilige Boontjes staat het onderwerp ex-gedetineerden en werk regelmatig in de publieke belangstelling. Mede doordat bekende politici er regelmatig een kopje koffie komen drinken.
Terug naar het jaarverslag 2018
Start Foundation
Klokgebouw 188
5617 AB Eindhoven
040 – 246 18 50
 
info@startfoundation.nl
www.startfoundation.nl
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin