Nieuws  
Start Foundation
Vermogensbeheer
Doelstelling van het vermogen
Het doel is om het vermogen, conform onze maatschappelijke doelstelling en randvoorwaarden, zo veel mogelijk in te zetten om maatschappelijke impact te realiseren. Daarbij hoeft het vermogen niet in stand gehouden te worden. Hierdoor heeft de organisatie de ruimte om grotere initiatieven te ontplooien ten behoeve van haar visie en missie. Er zal rekening gehouden worden met een continuïteitsreserve voor vijf jaar. Door dit besluit is er met ingang van 2018 geen budget toegekend voor de bestedingen aan de doelstelling.

Risicobeheer
Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan Kempen Capital Management N.V. binnen de vastgestelde risicokaders van het Risicobudget. Het Risicobudget geeft aan welk wettelijk beleggingsrisico Start Foundation maximaal wil lopen.Beleggingsresultaat 2018
Het vermogen van Start Foundation komt uit de verkoop van Start Uitzendbureau aan USG in 2002. Ten tijde van de verkoop bedroeg het startvermogen 100 miljoen euro. Het totale beleggingsresultaat inclusief beheerkosten uit vermogensbeheer bedroeg in 2018 -4.914.570 euro. Dit betekent een rendement op de gemiddelde beleggingen van -3.8% (benchmarkt -4%). De beleggingsportefeuille nam hiermee met 10.203.664 euro af tot een vermogen van 116.137.753 euro. De kosten voor beheer en provisies (0,275%) zijn in het beleggingsresultaat opgenomen.

MRI-resultaat 2018
In 2017 heeft het bestuur besloten alle beschikbare assets in te zetten om de doelstellingen te bereiken, waardoor er geen grondslag meer was voor het voortzetten van MRI-beleid. Er zijn in 2018 daarom geen nieuwe investeringen meer gedaan. Uiteraard worden alle lopende contracten gerespecteerd.
Op 31 december 2018 stond 5.165.770 euro aan MRI-kapitaal uit en werd er een rendement behaald van 207.721 euro. Het verwachte rendement van de portefeuille gedurende de verwachte looptijd bedraagt 4,4%.
Terug naar het jaarverslag 2018
Start Foundation
Klokgebouw 188
5617 AB Eindhoven
040 – 246 18 50
 
info@startfoundation.nl
www.startfoundation.nl
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin