Start Foundation
Publieke acties en social impact bonds
 

Maakerwerkvan.nu-campagne kon verwachtingen niet waarmaken

Een tv-spot gemaakt door regisseur Mari Sanders (bekend van onder meer de Rolstoel Roadmovie) was in februari 2018 de aftrap van onze landelijke campagne om aandacht te vragen voor de positie van 1,7 miljoen mensen met een arbeidsbeperking. Een groot deel van hen heeft nauwelijks kans op (duurzaam) werk. In onze ‘commersocial’ gingen arbeidsgehandicapten daarom massaal de straat op om hun recht op werk op te eisen. Centraal onderdeel van de campagne was de website Maakerwerkvan.nu, waar mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers met elkaar in contact konden komen voor een netwerkgesprek. Mensen met een arbeidsbeperking (‘wensmakers’) presenteerden hun belangrijkste werkwensen, waar werkgevers vervolgens vrijblijvend op konden reageren. De hamvraag is natuurlijk of de campagne leidde tot meer wederzijds begrip, contact en het aangaan van netwerkgesprekken.

De conclusie is dat we er kwalitatief en kwantitatief niet echt in geslaagd zijn netwerkgesprekken in gang te zetten. Zowel het aantal ingestuurde wensen was teleurstellend laag (750), alsook de bereidheid van werkgevers om met de wensmakers in gesprek te gaan (281). De verwachtingen lagen, en misschien ook wel begrijpelijk, bij beide partijen anders. Hoewel wij stuurden op netwerkgesprekken, hoopten de meeste wensmakers via Maakerwerkvan.nu toch direct een baan te vinden. Werkgevers waren teleurgesteld als ze geen vacature konden invullen. In die zin zaten alle partijen verkeerd in de wedstrijd. De campagne als geheel is door zowel de wensmakers (5,0) als werkgevers (5,4) relatief laag beoordeeld. En dat is een deceptie, als je veel geld hebt geïnvesteerd in een tv-spot en een matchingsplatform (respectievelijk 277.000 en 153.000 euro).

We blijven zoeken naar effectieve manieren om beide groepen beter met elkaar in contact te brengen. Ondanks het lage rapportcijfer geeft 60% van de wensmakers aan bij een herhaalde actie direct weer deel te nemen. Dit duidt naar onze mening op de noodzaak dat er in ieder geval iets moet gebeuren voor deze grote groep mensen.
Lees hier de uitgebreide conclusie, voorzien van een factsheet.
 

Actie Bollenstreek geslaagd

Verscentrum Nederland en Happy Tosti wezen ons begin 2018 op een besluit van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek om de loonkostensubsidieregels aan te passen. Met als gevolg dat werkgevers van mensen met een arbeidshandicap niet meer dan 25,5 uur gecompenseerd krijgen en dat nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden) buiten de subsidie vielen. Het besluit zou bovendien met terugwerkende kracht ingaan. Wij meenden dat dit eenzijdige besluit van de ISD haaks staat op het gedachtegoed van de Participatiewet en startten de actie Bollenstreek. We namen een in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat in de arm om gedupeerde werkgevers en werknemers bij te staan. Tegelijkertijd zochten we de media op en werden er dankzij lobbywerk in de Tweede Kamer vragen gesteld. Tegelijk kwam ook stichting Wij Staan Op, een beweging van jongvolwassenen met een lichamelijke handicap, in verweer tegen het kabinetsvoornemen dat werkgevers mensen met een beperking onder het minimumloon mogen betalen. De petitie van de stichting trok veel media- en politieke aandacht. 

Eind april noemde Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het besluit van ISD Bollenstreek strijdig met de wet. Er ging een streep door, waardoor de arbeidsmarktpositie van honderden mensen met een beperking in de Bollenstreek niet verder verzwakt werd. Ook de actie van Wij Staan Op was succesvol. In september haalde het kabinet de maatregel om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen, van tafel. 

Lees Het Leidsch Dagblad over de kwestie Bollenstreek, die ook terugkwam in de aflevering van Zembla over de afbraak van de sociale werkvoorziening. En een opiniestuk van directeur Jos Verhoeven in Trouw, waarin hij pleit voor een structurele aanpak van het probleem. De reacties en gesprekken die daaruit volgden, leidden ertoe dat Start Foundation zowel het ontwikkelen van een maatschappelijk detacheringsbedrijf als dat van andere alternatieve werkgelegenheidsvormen op gaat pakken.
 

Stand van zaken Social Impact Bonds

In december 2016 lanceerde Start Foundation samen met de gemeente Rotterdam, ABN AMRO en de Buzinezzclub de eerste Social Impact Bond in Nederland. In 2018 zijn we bij vijf Social Impact Bonds betrokken. Overal zien we dat de uitvoerders goed presteren, maar dat het voor de betrokken overheden moeilijk is om voldoende kandidaten aan te leveren, terwijl die wel in de bestanden aanwezig zouden moeten zijn. Financieel hebben we ons als investeerder daarvoor contractueel ingedekt en zijn er bij SIB’s waarbij wij betrokken zijn (geweest), compensatievergoedingen (boetes) opgelegd van in totaal 540.000 euro. De maatschappelijke impact – mensen naar werk krijgen – staat echter voorop. Helaas blijven die resultaten door gebrek aan voldoende kandidaten achter bij de verwachtingen. Na onderzoek en grondige evaluatie besloten wij SIB’s als instrument toe te passen als deze bijdragen aan innovatie in het sociale domein dan wel het geëigende middel zijn om het doel bereiken. Het verspreiden van onze kennis en ervaring blijft ook vooropstaan. Bekijk hier onze factsheet.

SIB Utrecht
In deze in 2015 gestarte SIB worden laagopgeleide jongeren klaargestoomd voor een baan in de horeca. The Colour Kitchen is uitvoerder. Vanaf de start had de gemeente Utrecht moeite met het aanleveren van kandidaten. Dat tekort liep in 2017 op tot 75. In 2018 zijn afspraken gemaakt om ook kandidaten uit omliggende gemeenten toe te laten tot het traject. Ook dat leverde niet veel aanmeldingen op. Eind 2018 meldden zich toch nog vijftien kandidaten via diverse kanalen aan. Voor die groep zal deze SIB eenmalig worden verlengd. De prestaties van de deelnemers aan deze SIB zijn wel boven verwachting.

SIB Eindhoven
De Buzinezzclub is de uitvoerder in de SIB Eindhoven, die in 2016 was opgezet om laagopgeleide jongeren aan het werk te krijgen. Hoewel ook hier het aantal deelnemers achterblijft bij de afspraken, zijn de resultaten goed. Gemiddelde succesratio is 54%, waarbij de fluctuatie per groep afhangt van het aantal deelnemers met problemen op meerdere leefgebieden. Sinds 2018 wordt de SIB ook toegepast voor statushouders. Daarvoor is een addendum opgesteld. Start Foundation investeert 93.000 euro extra voor deelname van 55 mensen. Dit wordt uit de opbrengst van de SIB betaald.
 
SIB Enschede
Deze in 2016 gelanceerde SIB had tot doel 138 mensen in Duitsland aan de slag te helpen. Dit mislukte. Er stroomden te weinig (27) mensen in en door de aantrekkende economie ontstonden er weer voldoende banen aan beide kanten van de grens. Start Foundation verwacht op break-even uit te komen.

SIB Werken na kanker
Deze SIB met verzekeraar a.s.r. als opdrachtgever wil 140 werknemers die op de terugweg zijn van kanker, met een nieuwe intensieve aanpak weer succesvol naar het arbeidsproces geleiden. Via wetenschappelijk onderzoek wordt bepaald of de re-integratiemethode is geslaagd.
De SIB ging in april 2018 van start. In de eerste maand traden er al problemen op met de instroom van kandidaten. Bovendien haakte zeker 50% van de deelnemers af. Dit is overigens bij meer medische onderzoeken een probleem. Er zijn aanvullende maatregelen genomen om potentiële kandidaten over de streep te trekken en de instroom te verhogen.

SIB Werk na detentie
Deze in 2016 gestarte SIB zou 1 mei 2018 aflopen, maar is verlengd tot augustus 2019. Van de 150 deelnemers zijn er 118 gestart. Het bleek lastig de juiste doelgroep – gedetineerden met een detentieduur tussen de drie en twaalf maanden en een tekort aan opleidings- en werkvaardigheden – in het traject te krijgen. Gedurende de looptijd zijn de selectiecriteria bijgesteld, waardoor ook gedetineerden met verslavingsproblematiek zijn toegelaten en de wervingsperiode is verlengd. Deze innovatieve SIB zal de verwachtingen niet waar gaan maken en een financieel verlies opleveren. Door Impact R&D is er een procesevaluatie gemaakt die veel inzicht en leerervaringen oplevert.
Terug naar het jaarverslag 2018
Start Foundation
Klokgebouw 188
5617 AB Eindhoven
040 – 246 18 50
 
info@startfoundation.nl
www.startfoundation.nl
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin